GC Sterngartl (double entry - don´t use)

HốPARINDEX
155
247
343
4311
541
659
7313
8415
9317
1048
1144
12318
13416
14512
15410
1646
17314
1852

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR0069.80072.6
SR0012400119